កាចម្លងរូបភាពអាងទន្លេសាបអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅភូមិអាកាសភពផ្កាយព្រះអង្គារ៍

កាចម្លងរូបភាពអាងទន្លេសាបអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅភូមិអាកាសភពផ្កាយព្រះអង្គារ៍

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

បរបរទេស:​ សភាពភូមិអាកាសរបស់ផ្កាយព្រះអង្គារ៍នៃសម័យបូរាណជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិ​សេ​សការរក្សានៅពេលដែកមិនទាន់មានប្រភពទឹកនឹងសាកទិកខ្មៅឬហ្វសស៊ីលថាកើតឡើងពេលណា ដែលរូបភាពអាងទន្លេសាបអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំបង្ហាញឲ្យឃើញថាផ្កាយគ្រោះព៌ណក្រហមនេះអាចធ្លាប់មាបបរិមាណទឹកឬព្រឹលយ៉ាងច្រើនអ្នកជំនាញការបង្កើតបែបចម្លងសភាពអាកាសផ្កាយគ្រោះដោយកុំព្យូទរ័ត្រឡប់​ជាមិនអាចបង្កើតសភាពអាកាសបែបបូរាណ ដែលមានទឹកនៃឋានះចំនួនច្រើនណាស់នឹងយូរលើផ្កាយព្រះអង្គារ៍ល្មមហ្នឹងអធិប្បាយដល់ធរណីវិទ្យាបាន។

កាលពីថ្មីៗនេះមានការសិក្សាថ្មីរបស់ធីមអ្នកវិទ្យា​សាស្រ្តពីមហាវិទ្យាល័យតិចសាស៍អសទីននៃ​ស​ហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈ្មុះឈ្មុលទៅឯទន្លេសាបបែបបើកនឹងបែបបិទ៩៨កន្លែងរួមទៅដល់ប្រភពទឹករបស់ទន្លេសាប​ទាំងនោះធីមនៃរូបថតផ្កាយរណបនឹងភូមិ​សាស្រ្ត​ដើម្បីវាស់ទន្លេសាបតំបន់ប្រភពទឹករួមទៅដល់បរិមាណទឹក​នៃទន្លេសាបដោយគិតជាមធ្យមដែលអាចកើតឡើង សម្រាប់រកបរិមាណទឹកដែលចាំបាច់ដល់ការបន្ថែមឲ្យទន្លេសាបធីមអធិប្បាយថាទន្លេសាបបែបបើកបែបបិទ នឹងប្រភពទឹកទាំងនោះ អាចបង្ករខ្លួនឡើងអំឡុង​ពេល​វេលា៣,៥០០-៤,០០០លានឆ្នាំមុន។

Sponsor

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឲ្យដឹងថាការបំពេញបន្ថែមអាចត្រូវ​នៅក្នុងរង្វង់៤-១៥៩ម៉ែត្រតែមួយលើកដើម្បីឲ្យពេញទន្លេសាប ឬបើជាទឹកលើកខ្លះក៏ត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដែលហ្នឹងហៀចេញរហូតធ្វើឲ្យក្អេងទន្លេសាបបែកដែល​នេះជាលើកដំបូងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានធ្វើការវាស់ស្ទង់បរិមាណការស្តុកដែលកើតឡើងទូទាំងផ្កាយគ្រោះក្នុងខណះដែលយានស្រាវជ្រាវផ្កាយព្រះអង្គារ៍Mars 2020 Perseverance កំពង់ធ្វើដំណើរទៅទីតាំងរឹងមាំដែលទិន្ន័យពិតពីបណ្ដាទន្លេសាបជាច្រើនកន្លែងហ្នឹងកាន់តែសំខាន់ដល់ការវិភាគនេះ៕