កម្មករ​នៅក្នុងតំបន់រ៉ែថ្មជ្រាយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគិស្ថានបាក់រលំសង្កត់កម្មករស្លាប់រាប់សិបនាក់សតម្ថកិច្ចកំពុងតែ​រុករក

កម្មករ​នៅក្នុងតំបន់រ៉ែថ្មជ្រាយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគិស្ថានបាក់រលំសង្កត់កម្មករស្លាប់រាប់សិបនាក់សតម្ថកិច្ចកំពុងតែ​រុករក

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖