យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យអេកូផ្ទៃពោះ!ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងអ្នក​ម្តាយឡើយជាធម្មតាស្រ្តីគួពិនិត្យ អេកូសាស្ត្រអោយបានយ៉ាង​​ហោចណាស់ ៤ ទៅ ៥ដង ដើម្បីកំណត់ពីការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីណាមួយមិនធម្មតាអ្នកត្រូវពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងការពិនិត្យអេកូគឺមានសារៈសំខាន់ទៅតាមអាយុនិងការវិវត្តន៍របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ

យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យអេកូផ្ទៃពោះ!ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងអ្នក​ម្តាយឡើយជាធម្មតាស្រ្តីគួពិនិត្យ អេកូសាស្ត្រអោយបានយ៉ាង​​ហោចណាស់ ៤ ទៅ ៥ដង ដើម្បីកំណត់ពីការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីណាមួយមិនធម្មតាអ្នកត្រូវពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងការពិនិត្យអេកូគឺមានសារៈសំខាន់ទៅតាមអាយុនិងការវិវត្តន៍របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យអេកូផ្ទៃពោះ!ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងអ្នក​ម្តាយឡើយជាធម្មតាស្រ្តីគួពិនិត្យ អេកូសាស្ត្រអោយបានយ៉ាង​​ហោចណាស់ ៤ ទៅ ៥ដង ដើម្បីកំណត់ពីការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីណាមួយមិនធម្មតាអ្នកត្រូវពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងការពិនិត្យអេកូគឺមានសារៈសំខាន់ទៅតាមអាយុនិងការវិវត្តន៍របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ៖

១) លើកទី១ (នៅពេលបាត់រដូវ)៖

Sponsor

   – ដើម្បីដឹងច្បាស់ ពីទីតាំង របស់កូន ថាតើកូនស្ថិតនៅក្នុង ឬនៅក្រៅស្បូន?

២) លើកទី២ (១២សប្តាហ៍ – ១៥សប្តាហ៍)៖

   – តើកូនតែមួយ ឬភ្លោះ? នឹងសុខភាព ការលូតលាស់តាមធម្មតាទេ

   – ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃបង្កកំណើត និងថ្ងៃគ្រប់ខែ

   – វាស់កម្រាស់កញ្ចឹងកកូន (clarté nucale) និងពិនិត្យរក trisomie 21 – 11 weeks for better evaluation 

   – ភាពមិនប្រក្រតីរបស់ទារក (malformation):

      • សន្ទះទ្រូងចំហ (hernie diaphragmatique)

      • ពោះវៀនចេញក្រៅ (laparoschisis)

      • ទារកអត់លលាដ៏ក្បាល (anencéphalie)

   – កំណត់ភេទកូន ស្រី ឬ ប្រុស

៣) លើកទី៣ (២៣សប្តាហ៍ – ២៥សប្តាហ៍)៖

ជាអំឡុងពេលដែលអេកូសាស្ត្រមើលលម្អិត នូវគ្រប់សរីរាង្គរបស់ទារក:

   – ខួរក្បាល (មានទឹកក្នុងខួរក្បាល។ល។)

   – មុខ មាត់ ភ្នែក ច្រមុះ ត្រចៀក កន្លើត (មាត់ឆែប។ល។)

   – បេះដូង (បេះដូងប្រហោង។ល។)

   – សួត ថ្លើម ក្រលៀន ក្រពះ ពោះវៀន ផ្លោកនោម (ពេញលក្ខណៈ។ល។)

   – ឆ្អឹងខ្នង សន្ទះទ្រូង (hernie diaphragmatique)

   – អវយវៈ (លើស ឬខ្វះ)

៤) លើកទី៤ (៣៣សប្តាហ៍ – ៣៥សប្តាហ៍)៖

   – ការលូតលាស់ និងសុខភាពទារក

   – ទម្រង់ និងទម្ងន់កូន

   – ទីតាំងរបស់សុក

   – បរិមាណទឹកភ្លោះ

   – បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលអាចកើតមានចំពោះទារក

៥) លើកទី៥ (ដល់ថ្ងៃកំណត់សម្រាលហើយ មិនឈឺពោះសម្រាល)៖

   – តាមដានសុខភាពកូន (កូនខ្សោយ។ល។)

   – តាមដានទឹកភ្លោះ (អស់ទឹកភ្លោះ ទឹកភ្លោះតិចពេក ច្រើនពេក។ល។)

“ ការពិនិត្យអេកូផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីមានគភ៌ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដានការវិវត្តន៍សរីរាង្គកូន ។

Credit វិជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជា