សរុបទិន្នន័យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក បណ្តែតប្រទីបសំពះព្រខែទាំង៣ថ្ងៃឆ្នាំ២០១៩

សរុបទិន្នន័យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក បណ្តែតប្រទីបសំពះព្រខែទាំង៣ថ្ងៃឆ្នាំ២០១៩

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ)៖បានអោយដឹងថារាប់ចាប់ថ្ងៃទី
ថ្ងៃទី១មាន៥៥០០០០នាក់ (៥៥ម៉ឺននាក់)
ថ្ងៃទី២មាន១៥០០០០០នាក់ (១លាន ៥សែននាក់)
ថ្ងៃទី៣មាន២៧០០០០០នាក់ (២លាន ៧សែននាក់)
សរុប​ចំនួន​ទាំង៣ថ្ងៃ​មានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួម​ទស្សនា​ក្នុងថ្ងៃព្រះរាជធិធីបុណ្យអ៊ុំទូកបណ្តែតប្រទីបនិងអកអំបុក(៤,៧៥០,០០០)