សន្តិសុខ​ម្នាក់យាមនៅផ្ទះសំណាក់រាំងភ្នំម្នាក់សង្ស័យមាន​វិបត្តិ​រឿងសេ្នហាសម្រេចចិត្តចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងកញ្ចុះព្រោះ​បង្ករអោយ​មានកាភ្ញាក់​ផ្អេីល

សន្តិសុខ​ម្នាក់យាមនៅផ្ទះសំណាក់រាំងភ្នំម្នាក់សង្ស័យមាន​វិបត្តិ​រឿងសេ្នហាសម្រេចចិត្តចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងកញ្ចុះព្រោះ​បង្ករអោយ​មានកាភ្ញាក់​ផ្អេីល

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖