ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំ២០២០ភ្លាមសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងភ្លាមដោយ១មួយលីត្រត្រឹមតែ!

ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំ២០២០ភ្លាមសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងភ្លាមដោយ១មួយលីត្រត្រឹមតែ!

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ចូលដល់ឆ្នាំ២០២០ភ្លាមសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសកំណត់តម្លៃប្រេងសាំងខ្មែរដោយបញ្ចុះចំនួន៤សេនដុល្លារក្នុង១លីត្រដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ដល់ ១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២០នឹងចុះមកត្រឹម៣៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតាEA92 និង៣៦៥០រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។

ការគណនាថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈមានលម្ដិតក្នុងតារាងខាងក្រោម

Sponsor