ក្រសួងសាធារណការប្រកាសពីការកំណត់ប្រភេទយាន​ជំនិះនិងស្លាកលេខដែលជាសម្បតិ​របស់រដ្ឋ

ក្រសួងសាធារណការប្រកាសពីការកំណត់ប្រភេទយាន​ជំនិះនិងស្លាកលេខដែលជាសម្បតិ​របស់រដ្ឋ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ភ្នំពេញៈ​ ក្នុង​គោលបំណង​គ្រប់គ្រង​យានជំនិះ​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋ​របស់​ក្រសួងស្ថាប័នដើម្បី​ធានា​សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពនិង​សិទ្ធិ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​លើ​យានយន្ត​របស់​ក្រសួងនិង​ស្ថាប័ន​នោះ​ក្រសួងសាធារណការនិង​ដឹកជញ្ជូនបានប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់​ប្រភេទ​យានជំនិះ​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋ​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​នីមួយៗ ។

​ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសថាមាន​វិ​សាលភាព​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការចុះបញ្ជី​ផ្តល់​បណ្ណ​សម្គាល់និង​ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះជាសម្បត្តិរដ្ឋរបស់​ក្រសួង ស្ថាប័នក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។

Sponsor

នេះបើយោងតាមប្រកាសចុះថ្ងៃទី២២ខែមេសាឆ្នាំ​២០២០​
​ក្រសួង​សារ​ធា​រណការនិង​ដឹកជញ្ជូនបាន​បន្តថាប្រភេទ​លេខ​សម្គាល់​យានជំនិះ​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋត្រូវបាន​បែងចែក​ឲ្យ​ក្រសួង ស្ថាប័នតាម​លេខ​រៀង​បន្តបន្ទាប់​ដូចតទៅៈ​

១. រដ្ឋ ០១.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​។​
២. រដ្ឋ ០២.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋ​សភា​។​
៣. រដ្ឋ ០៣.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​។​
៤. រដ្ឋ ០៤.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​។​
៥. រដ្ឋ ០៥.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​
៦. រដ្ឋ ០៦.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងការពារជាតិ​
៧. រដ្ឋ ០៧.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋ ដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​
៨. រដ្ឋ ០៨.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋ​សភា ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច​។​
៩. រដ្ឋ ០៩.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​។​
១០. រដ្ឋ ១០.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋ ដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថិ​។​
១១. រដ្ឋ ១១.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ព័​ត៍​មាន​
១២. រដ្ឋ ១២.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​
១៣. រដ្ឋ ១៣.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​។​
១៤. រដ្ឋ ១៤.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងផែនការ​
១៥. រដ្ឋ ១៥.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​
១៦. រដ្ឋ ១៦.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​។​
១៧. រដ្ឋ ១៧.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​កិ​សកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ​។​
១៨. រដ្ឋ ១៨.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​។​
១៩. រដ្ឋ ១៩.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងបរិស្ថាន​
២០. រដ្ឋ ២០.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍និង​ជនបទ​។​
២១. រដ្ឋ ២១.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិង​យុវនីតិសម្បទា​។​
២២. រដ្ឋ ២២.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍​។​
២៣. រដ្ឋ ២៣.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ធម្មការនិង​សាសនា​។​
២៤. រដ្ឋ ២៤.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី​
២៥. រដ្ឋ ២៥.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​។​
២៦. រដ្ឋ ២៦.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​
២៧. រដ្ឋ ២៧.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ទេ​ចរណ៍​
២៨. រដ្ឋ ២៨.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដីនគរូបនីយកម្មនិង​សំណង់​។​
២៩. រដ្ឋ ២៩.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ធនធានទឹកនិង​ឧតុនិយម​។​
៣០. រដ្ឋ ៣០.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង​។​
៣១. រដ្ឋ ៣១.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​។​
៣២. រដ្ឋ ៣២.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​រដ្ឋលេខាធិកា​រដ្ឋា​ន​អាកាសចរណ៍​ស៊ីវិល​។​
៣៣. រដ្ឋ ៣៣.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេក​វិទ្យានិង​នវានុវត្តន៍​។

៣៤. រដ្ឋ ៣៤.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​។​
៣៥. រដ្ឋ ៣៥.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។​
៣៦. រដ្ឋ ៣៦.២.០០០១ សម្រាប់​រថយន្ត​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អង្គការ​របស់​ជាតិ​។​
​ក្រសួង​សារ​ធា​រណការនិង​ដឹកជញ្ជូនបាន​បញ្ជាក់ថាផ្លាកលេខ​សម្គាល់​យានជំនិះ​របស់​អគ្គលេខា​ធិ​ការដ្ឋានសាលា​រាជធានី ខេត្តនិង​សហគ្រាស​សាធារណៈដែល​ស្ថិតក្រោម​ឱវាទ​របស់​ក្រសួងស្ថាប័ន​ណាមួយត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ប្រភេទ​លេខ​សម្គាល់​យានជំនិះ​របស់​ក្រសួងស្ថាប័ន​នោះ​។

ការចុះបញ្ជី​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​សម្គាល់និង​បំពាក់​ស្លាក​លេខ​សម្គាល់​យានជំនិះ​ជា​សម្បត្តិ​រដ្ឋត្រូវ​បង់ក​ម្រៃ​សេវាសាធារណៈ​តាម​ការកំណត់​ក្នុង​ប្រកាស​រួម​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការនិង​ដឹកជញ្ជូន​៕