ធនាគារ​មេគង្គកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការចេញដីការឹបអូសភាគហ៊ុនចំនួន១លាន២សែនដុល្លារឲ្យទៅឧកញ៉ាសុខ គង់

ធនាគារ​មេគង្គកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការចេញដីការឹបអូសភាគហ៊ុនចំនួន១លាន២សែនដុល្លារឲ្យទៅឧកញ៉ាសុខ គង់

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

ភ្នំពេញៈ​ ពេលថ្មីៗនេះលោក តាំង ស៊ុនឡាយ ប្រធានសា​លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាចៅក្រមអនុវត្តបាន​សម្រេច ចេញ(ដីកាសម្រេចរឹបអូសសិទ្ធិលើបំណុល)ដោយរឹបអូសភាគហ៊ុនមានតម្លៃចំនួន១,២០០,០០០ដុល្លារអាមេរិករបស់កូនបំណុលជា«ធនាគារមេគង្គកម្ពុជាមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត»តំណាងដោយលោកស្រី ស៊្រុន សុខគឹម ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិដែលមានម្ចាស់បំណុលគឺអ្នកឧកញ៉ា​បណ្ឌិត សុខ គង់ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន សុខា អូតែល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម(ដីកាសម្រេចរឹបអូសសិទ្ធិលើបំណុល)កាលពីថ្ងៃទី១៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅ​ថ្ងៃទី២២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០នេះលោក តាំង ស៊ុនឡាយ ប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាចៅក្រមអនុវត្តបញ្ជាក់ថា ម្ចាស់បំណុលគឺក្រុមហ៊ុន សុខា អូតែល តំណាងដោយឧក​ញ៉ាបណ្ឌិត សុខ គង់ ជាអគ្គនាយក្រុមហ៊ុននិងកូនបំណុល​អូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺ «ធនាគារមេគង្គកម្ពុជាមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត» មានអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅអគារលេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់បឹងព្រលឹតខណ្ឌ៧មករាតំណាងដោយលោកស្រី ស៊្រុន សុខគឹម ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sponsor

នេះជាការចាប់ផ្តើមអនុវត្តនីតិវិធីខាងលើដោយបង្ខំលើសំណុំ​រឿងអនុវត្តដោយបង្ខំ លេខ៧៨ ចុះថ្ងៃទី៦ខែមីនាឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​