មន្ត្រីនគរបាល​ចាស់ៗ​មិនមានកាពេញចិត្តចំពោះថ្នាក់លេី​ដាក់ក្មេងៗផ្លោះពីរងផ្នែកទៅជាអធិការរងទាំងមិនសូវធ្វេីការ

មន្ត្រីនគរបាល​ចាស់ៗ​មិនមានកាពេញចិត្តចំពោះថ្នាក់លេី​ដាក់ក្មេងៗផ្លោះពីរងផ្នែកទៅជាអធិការរងទាំងមិនសូវធ្វេីការ

ទំនាក់ទំនង៖ 077 818 318
ចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់៖

យោងតាមហ្វេសប៊ុក Pheng Vannak News ដែលបានបង្ហោះកាលពី១១ម៉ោងមុន មានខ្លឹមសារថា « សារពីមន្រ្តីនគរបាលចាស់ៗនៅប៉ោយប៉ែត ។ អធិការរងក្រុងប៉ោយប៉ែត ពីរនាក់ដែលទើបតែឡើងតំណែង បានធ្វើឲ្យយមន្រ្តីនៅក្នុងអង្គភាពមានការមិនពេញចិត្ត ដោយសារតែពួកគាត់បានផ្លោះពីរងផ្នែកទៅជាអធិការរង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-លោកអនុសេនីយ៍ឯក រ៉ែន សុភ័ក្រ្ក ពីរនាយរងផ្នែកបច្ចេកទេស(ពិនិត្យសាសព) អធិការដ្ឋានន.បក្រុងប៉ោយប៉ែត ផ្លោះឡើងជាអធិការរងក្រុងប៉ោយប៉ែត ។(មិនសូវមកធ្វើការ)-លោកអនុសេនីយ៍ទោ ព្រហ្ម ឧត្តម អត្តលេខ ៨៤២៥៣ ពីនាយរងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀន អធិការដ្ឋានន.ប ក្រុងប៉ោយប៉ែត ជាអធិការរងក្រុងប៉ោយប៉ែត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sponsor

Qធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យយមន្រ្តីចាស់ៗមានការមិនពេញចិត្ត ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ជាច្រើន ទាក់ទងនិងអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសោះ មន្រ្ដីដែលមានឆន្ទៈបម្រើរាស្រ្តត្រូវបានគេលុបបំបាត់ស្នាដៃ និង មើលរំលង ។លុយដល់ ខ្សែក្រាស់ ចង់តែងតាំងផ្លោះយ៉ាងណាក៏បានដែរ ។ សូម្បីតែអធិការក៏ផ្លោះមកជាស្នងការ បានដែរ »៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​